Ballina Aktualitet Kultura Ferizaj – Qytet që bashkon turizmin, harmoninë fetare dhe shpirtin rinor

Ferizaj – Qytet që bashkon turizmin, harmoninë fetare dhe shpirtin rinor

Mirë se vini në Ferizaj, ku një botë me atraksione të ndryshme pret turistët. Eksploroni vendet e pasura arkeologjike dhe zhytuni në thesaret kulturore dhe historike që ofron ky qytet i gjallë. Ferizaj është gjithashtu i pasur me bukuri natyrore mahnitëse, duke përfshirë peizazhet e tij të jashtëzakonshme dhe vargmalet madhështore që përqafojnë një pjesë të konsiderueshme të territorit të saj, me fshatin e Jezercit si një pikë të dukshme. Festivale te ndryshme qe zhvillohen në këtë qytet si dhe një kulturë shumë te pasur me tolerance fetare.

Përderisa Ferizaj mund të jetë një qytet relativisht i ri, rajoni përreth tij ka qenë i banuar që nga mijëvjeçari i 6-të para erës sonë. Gjetjet arkeologjike në fshatin Varosh, që ndodhet vetëm 3 kilometra në jug të Ferizajt, dëshmojnë për një qytetërim që lulëzoi këtu qysh në periudhën e neolitit. Nga shekulli VIII p.e.s. e deri në pushtimin romak, Ferizaj me rrethinë ishte i populluar nga Dardanët. Në rajonin e Ferizajt janë zbuluar tuma të varrezave dardane, duke përfshirë një grup prej 18 varresh që datojnë në shekujt VIII dhe VII p.e.s. në Gërlicë (Gurëz), si dhe nekropole tumash në Zaskok.
Qyteti i Ferizajt ka pozitë qendrore ndaj territorit të komunës, ku lartësia mbidetare e qytetit është rreth 580 metra mbi nivelin e detit. Vendndodhja e saj e favorshme gjeografike përmirësohet më tej nga kryqëzimi i rrugëve antike, si rruga Prizren-Anamoravë dhe Prishtinë-Shkup, duke e bërë Ferizajn një qendër lehtësisht të aksesueshme për eksplorim.
Pavarësisht nëse jeni një adhurues i pasionuar i historisë, një entuziast i natyrës ose thjesht duke kërkuar një aventurë të paharrueshme, Ferizaj ofron një përvojë që do të lërë gjurmë të pashlyeshme në udhëtimin tuaj.

Ferizaj – City that combines tourism, religious harmony and youthful spirit.

Welcome to Ferizaj, where a world of different attractions awaits tourists. Explore the rich archaeological sites and immerse yourself in the cultural and historical treasures this vibrant city has to offer. Ferizaj is also rich in stunning natural beauty, including its extraordinary landscapes and majestic mountain ranges that hug a significant part of its territory, with the village of Jezerci as a notable point. Various festivals take place in this city as well as a very rich culture with religious tolerance.

While Ferizaj may be a relatively new city, the region around it has been inhabited since the 6th millennium BC. Archaeological findings in the village of Varosh, located only 3 kilometers south of Ferizaj, testify to a civilization that flourished here as early as the Neolithic period. From the 8th century BC until the Roman occupation, Ferizaj and its surroundings were inhabited by the Dardanians. Dardanian burial mounds have been discovered in the Ferizaj region, including a group of 18 graves dating back to the 8th and 7th centuries BC. in Gërlica (Gurëz), as well as necropolis of mounds in Zaskok.
The city of Ferizaj has a central position in relation to the territory of the municipality, where the altitude of the city is about 580 meters above sea level. Its favorable geographical location is further enhanced by the intersection of ancient roads, such as the Prizren-Anamoravë and Prishtinë-Skopje roads, making Ferizaj an easily accessible center for exploration.
Whether you are a passionate history buff, a nature enthusiast or just looking for an unforgettable adventure, Ferizaj offers an experience that will leave an indelible mark on your trip.

 

Objektet Kulturore
Një pjesë e konsiderueshme e trashëgimisë sonë kulturore shtrihet në objekte të ndryshme, si Biblioteka Publike “Sadik Tafarshiku”, Teatri i Qytetit “Adriana Abdullahu” dhe Ndërtesa e Stacionit të Trenit. Përveç kësaj, ka disa mullinj të shquar, duke përfshirë Mullirin e Nikës. Mulliri i Madh dhe Mulliri i Selman Begës. Këto objekte kontribuojnë në trashëgiminë tonë të pasur kulturore.
Vendet fetare kanë gjithashtu një rëndësi të madhe në trashëgiminë tonë kulturore, si Xhamia e Madhe dhe Kisha Ortodokse, të cilat ndajnë një lokacion të përbashkët. Trashëgimisë sonë kulturore i shtohen edhe Kisha Katolike, Xhamia e Berishëve dhe Xhamia Talinoci e Muhaxherëve.
Për më tepër, ka lokacione të rëndësishme historike si Pika I e UÇK-së dhe Pika VI e UÇK-së
në Zonën Operative të Nerodimes, të cilat shërbejnë si destinacione të rëndësishme turistike, duke shfaqur rezistencën e UÇK-së gjatë luftës së fundit në Kosovë (1998-1999).

Cultural Objects
A significant part of our cultural heritage lies in various objects, such as the “Sadik Tafarshiku” Public Library, the “Adriana Abdullahu” City Theater and the Train Station Building. In addition, there are several notable mills, including the Mill of Nika. The Great Mill and Selman Bega’s Mill. These objects contribute to our rich cultural heritage.
Religious sites are also of great importance in our cultural heritage, such as the Great Mosque and the Orthodox Church, which share a common location. The Catholic Church, Berisha Mosque and Talinoc i Muhaxherëve Mosque are added to our cultural heritage.
Additionally, there are important historical sites such as UÇK Point I and UÇK Point VI in the Nerodime Operational Area, which serve as important tourist destinations, showcasing the UÇK’s resistance during the last war in Kosovo (1998-1999).

Lokacionet Arkeologjike
Disa vende arkeologjike përbëjnë një pjesë integrale të trashëgimisë sonë kulturore. Veçanërisht Kisha Dardane, e vendosur mes maleve ndërmjet Komogllavës, Sojevës dhe Fshat-it të Vjetër, Ujësjellësi Iliro-Romak në Komogllavë që furnizon edhe sot familjet me ujë. Vende të tjera të rëndësishme përfshijnë Tumat e Lashta në Varosh, Kisha Paleokristiane në Nikadin nga epoka e vonë romake, mbetjet e një qyteti të vjetër në Jezerc dhe objekte të ndryshme të gjetura në Neredime.
Këto lokacione arkeologjike ofrojnë pamje në të kaluarën tonë historike, duke ndriçuar qytetërimet dhe kulturat që lulëzuan në rajonin tonë. Eksplorimi i këtyre vendeve na lejon të fillojmë një udhëtim magjepsës nëpër kohë dhe thellon vlerësimin tonë për trashëgiminë tonë kulturore.

Archaeological Sites
Some archaeological sites form an integral part of our cultural heritage. Especially the Dardane Church, located between the mountains between Komogllava, Sojeva and the Old Village, the Illyrian-Roman Aqueduct in Komogllava that still supplies families with water today. Other important sites include the Ancient Mounds in Varosh, the Paleochristian Church in Nikadin from the late Roman era, the remains of an old city in Jezerc and various objects found in Nerodime.
These archaeological sites offer glimpses into our historical past, illuminating the civilizations and cultures that flourished in our region. Exploring these places allows us to embark on a fascinating journey through time and deepens our appreciation of our cultural heritage.

Atraksionet Natyrore
Ndër atraksionet e rëndësishme natyrore, Bifurkacioni i lumit Nerodime ka një dallim unik në Evropë si i vetmi rast ku një lumë ndahet në dy dete. Lumi Nerodime buron në bjeshkët e Jezercit dhe në fshatin Neredime ndahet në dy degë, ku secila derdhet në dete të ndryshme. Dega jugore (dega e djathtë) bashkohet me lumin Lepenc dhe Vardar dhe përfundimisht derdhet në detin Egje, ndërsa dega tjetër derdhet në lumin Sitnica, duke arritur përfundimisht në lumin Ibër dhe derdhet në Detin e Zi.
Për më tepër, ka edhe atraksione të tjera natyrore të dukshme, si Parku i Pishave në Rahovicë, Maja e Gurrethit, Bashkimi i Dy Lumenjve, Ujëvara e Jezercit dhe disa shtigje të rëndësishme ecjeje që mundësojnë eksperienca në natyrë.
Këto mrekulli natyrore ofrojnë pamje dhe përvoja magjepsëse, duke shfaqur peizazhet e larmishme dhe befasuese të rajonit tonë. Eksplorimi i këtyre atraksioneve ofron një mundësi për t’u lidhur me natyrën dhe për të vlerësuar bukurinë e saj të jashtëzakonshme.

Natural Attractions
Among the important natural attractions, the Bifurcation of the Nerodime River has a unique distinction in Europe as the only case where a river divides into two seas. The Nerodime River originates in the mountains of Jezerci and in the village of Nerodime it splits into two branches, each flowing into different seas. The southern branch (right branch) joins the Lepenc and Vardar Rivers and eventually flows into the Aegean Sea, while the other branch flows into the Sitnica River, eventually reaching the Iber River and flowing into the Black Sea.
In addition, there are other notable natural attractions such as the Rahovica Pine Park, Gurreth Peak, the Confluence of Two Rivers, the Jezerci Waterfall and several important hiking trails that enable outdoor experiences.
These natural wonders offer fascinating sights and experiences, showcasing the diverse and breathtaking landscapes of our region. Exploring these attractions provides an opportunity to connect with nature and appreciate its extraordinary beauty.

 

Festivalet
Ferizaj është i njohur për organizimin e festivaleve të ndryshme që përfshijnë teatër, muzikë, film, murale dhe ngjarje për fëmijë. Festivali i Teatrit mban dallimin si festivali më i vjetër në Kosovë, që zhvillohet kryesisht në tetor dhe qëndron si një nga ngjarjet kryesore kulturore të vitit në Ferizaj. Festivali muzikor “Kosovarja Këndon” është gjithashtu ndër festivalet më jetëgjatë në Kosovë, i mbajtur në nëntor. Festivali i Filmit “FERFILM” është festivali i parë ndërkombëtar i filmit që mbahet në Ferizaj, duke kontribuar në fushën e kinematografisë.
“Mural Fest Kosova” që promovon dhe feston artin dhe kulturën përmes muraleve. Gjithashtu, Ferizaj organizon disa festivale kushtuar fëmijëve, si Festivali “Fëmijët e Gëzuar”, “Festivali i Recituesve”, “Diamanti Fest”, Festivali “Sidorela” dhe Festivali “A-Mol”. Këto festivale shfaqin një festë të gjallë të arteve, argëtimit dhe diversitetit kulturor, duke ofruar mundësi për artistët, interpretuesit dhe komunitetin që të bashkohen dhe të shijojnë pasurinë e shprehjes artistike në Ferizaj.

Festivals
Ferizaj is known for organizing various festivals that include theatre, music, film, murals and children’s events. The Theater Festival holds the distinction of being the oldest festival in Kosovo, taking place mainly in October and standing as one of the main cultural events of the year in Ferizaj. The “Kosovarja Këndon” music festival is also among the longest-running festivals in Kosovo, held in November. “FERFILM” Film Festival is the first international film festival held in Ferizaj, contributing to the field of cinematography.
“Mural Fest Kosova” that promotes and celebrates art and culture through murals. Also, Ferizaj organizes several festivals dedicated to children, such as the “Fëmijët e Gëzuar” Festival, “Fëmijët e Gëzuar”, “Festivali i Recituesve”, “Diamanti Fest”, the “Sidorela” Festival and the “A-Mol” Festival. These festivals showcase a vibrant celebration of arts, entertainment and cultural diversity, providing opportunities for artists, performers and the community to come together and enjoy the richness of artistic expression in Ferizaj.

Për më shumë informacione, vizitoni: www.visit-ferizaj.com
For more information, visit: www.visit-ferizaj.com