Ballina Aktualitet Kultura Vendet me Rëndësi Historike në Ferizaj për t’u vizituar

Vendet me Rëndësi Historike në Ferizaj për t’u vizituar

Zbuloni thesaret historike të Ferizajt dhe të kaluarën e tij. Eksploroni Muzeun e Qytetit, dëshmoni trimërinë e Pikave I dhe VI të UÇK-së dhe lërini jehonat e historisë t’ju magjepsin në këto destinacione të mrekullueshme.

Places of Historical Importance in Ferizaj to visit

Discover the historical treasures of Ferizaj and its past. Explore the City Museum, witness the bravery of UÇK Points I and VI, and let the echoes of history enthrall you in these wonderful destinations.


Muzeu I Qytetit
Muzeu është themeluar më 2 qershor 2011 dhe ndodhet në ambientet e Qendrës Kulturore, me një hapësirë të gjerë që mund të strehojë deri në 1000 eksponate nga fusha të ndryshme. Si institucion, Muzeu shërben si promovues dhe prezantues i trashëgimisë kulturore të Ferizajt dhe I cili ruan vlerat.
Përmes pasurimit të vazhdueshëm, para së gjithash përmes donacioneve të qytetarëve, ky institucion ka mundur të krijojë koleksione muzeale. Muzeu i Qytetit të Ferizajt përfshin sektorë të ndryshëm, duke përfshirë Arkeologjinë, Etnologjinë dhe Historinë.
Gjithashtu, muzeu strehon ekspozita nga vende të ndryshme arkeologjike, si vendbanimi neolitik i Varoshit, ku gjurmë të fragmenteve të ndryshme të qeramikës neolitike janë zbuluar kryesisht gjatë punimeve bujqësore. Ky material arkeologjik, në pjesën më të madhe i lëvizshëm, ofron dëshmi të rëndësishme të një vendbanimi tipik të hapur neolitik që i përket të dy kulturave të Starçevës dhe Vinçës.
Në vitin 2010, në këtë lokalitet u zbulua një Figurinë Antropomorfe që daton në mijëvjeçarin e 6 p.e.s. Kjo figurë përfaqëson epokën e neolitit dhe qëndron si një nga ekspozitat më të vjetra të zbuluara deri më sot në rajonin e Ferizajt.

City Museum
The museum was founded on June 2, 2011 and is located in the premises of the Cultural Center, with a wide space that can accommodate up to 1000 exhibits from different fields. As an institution, the Museum serves as a promoter and presenter of the cultural heritage of Ferizaj and which preserves the values. Through continuous enrichment, primarily through citizen donations, this institution has been able to create museum collections. The Museum of the City of Ferizaj includes different sectors, including Archaeology, Ethnology and History.
Also, the museum houses exhibits from various archaeological sites, such as the Neolithic settlement of Varosh, where traces of various fragments of Neolithic pottery were discovered mainly during agricultural works. This archaeological material, for the most part mobile, provides important evidence of a typical open Neolithic settlement belonging to both the cultures of “Starçevë” and “Vinçë”. In 2010, an Anthropomorphic Figurine dating back to the 6th millennium BC was discovered in this locality. This figure represents the Neolithic era and stands as one of the oldest exhibits discovered to date in the Ferizaj region.

Pika I e UÇK-së
Pika I i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) gjendet në hyrje të fshatit Jezerc, përgjatë rrugës kryesore. Ai qëndron afër lokacionit të njohur të “Bashkimi i dy lumenjve”. Kjo pikë kontrolli shërbeu si vija kryesore e frontit gjatë konfliktit intensiv që u shpalos midis viteve 1998 dhe 1999, duke qëndruar e pathyer ndaj të gjitha përpjekjeve të forcave serbe.
Sot, ky vend i rëndësishëm historik, Pika I, zë një vend të veçantë në Parkun Memorial të UÇK-së në Jezerc. Përfshirja e saj në park synon të nderojë dhe lartësojë luftën heroike të UÇK-së në Zonën Operative të Nerodimes. Si pjesë integrale e historisë së Kosovës, parku shërben si dëshmi e guximit dhe sakrificës së treguar në ato kohë të trazuara, duke na kujtuar shpirtin e paepur që mbizotëronte.

Point I of UÇK
Point I of the “Ushtria Çlirimtare e Kosovës” (UÇK) is located at the entrance to the village of Jezerc, along the main road. It stands near the well-known location of the “Confluence of the Two Rivers”. This checkpoint served as the main front line during the intense conflict that unfolded between 1998 and 1999, standing unbroken against all efforts by Serbian forces.
Today, this important historical site, Point I, occupies a special place in the UÇK Memorial Park in Jezerc. Its inclusion in the park aims to honor and exalt the heroic struggle of the UÇK in the Operative Zone of Nerodime. As an integral part of Kosovo’s history, the park serves as a testament to the courage and sacrifice shown in those troubled times, reminding us of the indomitable spirit that prevailed.

Pika VI e UÇK-së
Pika VI e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) mban një pozitë të rëndësishme ndër lokacionet kryesore të luftës së UÇK-së në Zonën Operative të Neredimit. Aktualisht, kjo pikë i shërben qëllimit fisnik për të përkujtuar luftën e guximshme të UÇK-së, duke e forcuar statusin e saj si pjesë thelbësore e trashëgimisë sonë historike. Në vazhdimësi vizitohet nga vizitorë të ndryshëm me origjinë nga rajone të ndryshme të Kosovës dhe më gjerë. Për më tepër, kjo pikë është pjesë përbërëse e Parkut Memorial të UÇK-së në Jezerc.
Pika VI qëndron si një dëshmi e shpirtit dhe sakrificës të ekspozuar gjatë atyre kohërave sfiduese. Shërben si një kujtim prekës i individëve të guximshëm që luftuan për liri dhe drejtësi. Me rëndësinë e saj historike dhe rrjedhën e vazhdueshme të vizitorëve, Pika VI qëndron si simbol i kujtimit dhe nderimit për trashëgiminë e UÇK-së brenda dhe më gjerë.

Point VI of the UÇK
Point VI of the “Ushtria Çlirimtare e Kosovës” (UÇK) holds an important position among the main locations of the UÇK war in the Operational Zone of Nerodime. Currently, this point serves the noble purpose of commemorating the brave struggle of the UÇK, strengthening its status as an essential part of our historical heritage. It is continuously visited by different visitors originating from different regions of Kosovo and beyond. Moreover, this point is an integral part of the UÇK Memorial Park in Jezerc.
Point VI stands as a testament to the spirit and sacrifice exhibited during those challenging times. It serves as a poignant reminder of the brave individuals who fought for freedom and justice. With its historical significance and constant flow of visitors, Point VI stands as a symbol of remembrance and respect for the legacy of the UÇK within and beyond.

Për më shumë informacione, vizitoni: www.visit-ferizaj.com
For more information, visit: www.visit-ferizaj.com

Artikulli paraprakVIDEO/Publikohet bashkëpunimi i Britney Spears dhe Will.i.am
Artikulli tjetërPutin kërënon Poloninë për Bjellorusinë: Territoret në Perëndim i ka dhuratë nga Stalini. Do nxjerr artilerinë e rëndë!