Ballina Aktualitet Kosovë Ferizaji si qendër e tolerancës fetare

Ferizaji si qendër e tolerancës fetare

Ferizaji si qendër e tolerancës fetare

Ferizaj, një qytet ku besimet e ndryshme bashkëjetojnë në mënyrë harmonike, duke krijuar një tolerancë fetare. Nisni këtë udhëtim ndërsa eksplorojmë monumentet që shfaqin trashëgiminë e pasur fetare të Ferizajt. Ferizaj ofron një përzierje unike të mrekullive shpirtërore.

Ferizaj as a center of religious tolerance

Ferizaj, a city where different faiths coexist harmoniously, creating a religious tolerance. Embark on this journey as we explore the monuments that showcase Ferizaj’s rich religious heritage. Ferizaj offers a unique blend of spiritual wonders.

Xhamia dhe Kisha Ortodokse
Në zemër të Ferizajt, do të gjeni dy monumente të mrekullueshme fetare: Xhaminë e Madhe dhe Kishën e Shën Uroshit. Me një oborr të përbashkët, këto objekte kanë rëndësi historike dhe bukuri arkitekturore.
Xhamia e Madhe, e njohur edhe si Xhamia Mulla Veseli, është ndërtuar në vitin 1891 dhe është restauruar në vitet 1942-43. Minarja u shtua në vitin 1957, pasuar nga një zgjerim dhe ndërtimi i një shatërvani në vitin 2003. Një tjetër minare u ngrit në vitin 2006.
E projektuar nga arkitekti Josif Mihajlloviq Jurukovski, Kisha e Shën Uros u ndërtua midis viteve 1929 dhe 1933. Brenda, do të zbuloni murale të pikturuara bukur nga viti 1930, që shfaqin ikona mesjetare serbe.
Këto monumente fetare përfaqësojnë trashëgiminë kulturore të Ferizajt, ku besimet e ndryshme bashkëjetojnë në mënyrë harmonike. Ata i ftojnë vizitorët të admirojnë tolerancën e të përjetojnë qetësinë shpirtërore.

Mosque and Orthodox Church
In the heart of Ferizaj, you will find two wonderful religious monuments: the Great Mosque and the Church of St. Uroshi. With a common courtyard, these buildings have historical significance and architectural beauty.
The Great Mosque, also known as the Mulla Veseli Mosque, was built in 1891 and was restored in 1942-43. The minaret was added in 1957, followed by an extension and the construction of a fountain in 2003. Another minaret was built in 2006.
Designed by architect Josif Mihajlović Jurukovski, the Church of Saint Uro was built between 1929 and 1933. Inside, you’ll discover beautifully painted murals from the 1930s, featuring medieval Serbian icons.
These religious monuments represent the cultural heritage of Ferizaj, where different faiths coexist harmoniously. They invite visitors to admire tolerance and experience peace of mind.

Kisha Katolike
Kisha Katolike e “Engjujt e Rojës” është ndërtuar në vitin 1926 me kontributet të familjeve katolike shqiptare vendase. Kjo kishë ka shërbyer si vend adhurimi për besimtarët katolikë në rajonin e Ferizajt, duke kryer ritualet fetare. Gjithashtu, ka luajtur një rol jetik si qendër për aktivitete kulturore, rinore dhe humanitare gjatë pushtimit serb në Kosovë.
Gjatë gjithë historisë së saj 100-vjeçare, famullia ka shërbyer si simbol i identitetit kombëtar dhe një bastion mbrojtjeje. Kontributi i Kishës ka qenë shumëdimensional, duke promovuar humanizmin dhe dashamirësinë. Veçanërisht në vitin 1990, në një kohë krize, Kisha i dha ndihmën e saj popullit shqiptar. Qindra studentë, të prekur nga regjimi shtypës serb, kërkuan strehim në këtë kishë, duke marrë ndihmën dhe ndihmën e nevojshme mjekësore. Prandaj, ky objekt fetar ka vlerë të konsiderueshme dhe me të drejtë i bashkohet listës së nderuar të objekteve të trashëgimisë kulturore të përkohshme në Ferizaj.
Kisha Katolike “Engjujt e Rojës” qëndron si një dëshmi e qëndrueshmërisë dhe dhembshurisë së komunitetit, duke mishëruar frymën e unitetit dhe mbështetjes në kohë të vështira. Mbetet një simbol i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore dhe një vend ngushëllimi për popullatën katolike në Ferizaj.

Catholic Church
The “Guardian Angels” Catholic Church was built in 1926 with the contributions of local Albanian Catholic families. This church has served as a place of worship for Catholic believers in the Ferizaj region, performing religious rituals. It also played a vital role as a center for cultural, youth and humanitarian activities during the Serbian occupation of Kosovo.
Throughout its 100-year history, the parish has served as a symbol of national identity and a bastion of defense. The Church’s contribution has been multidimensional, promoting humanity and kindness. Especially in 1990, in a time of crisis, the Church gave its help to the Albanian people. Hundreds of students, affected by the oppressive Serbian regime, sought refuge in this church, receiving the necessary medical assistance and help. Therefore, this religious object has considerable value and rightly joins the honorable list of temporary cultural heritage objects in Ferizaj.
The “Guardian Angels” Catholic Church stands as a testimony of the resilience and compassion of the community, embodying the spirit of unity and support in difficult times. It remains an important symbol of cultural heritage and a place of comfort for the Catholic population in Ferizaj.

Xhamia e Berishëve
Xhamia e Berishëve, e cila daton në shekullin e 17-të, ndodhet në lagjen e Berishëve të fshatit Greme. Gjatë viteve, ajo ka pësuar disa rinovime, duke përfshirë restaurimin e minareve së saj.
Sipas rrëfimeve të disa hoxhallarëve vendas, të cilët kanë qenë të rëndësishëm në mirëmbajtjen e kësaj xhamie, besohet të jetë mbi tre shekullore. Pavarësisht sprovës së kohës, ajo i ka përballuar sfidat dhe është përkujdesur me zell nga besimtarët që kanë kryer shërbesat fetare. Kjo xhami ka shërbyer edhe si strehë, veçanërisht gjatë luftës së fundit në vitet 1998-1999 kur ka ofruar mbështetje për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Xhamia e Berishës qëndron si një dëshmi e historisë së pasur kulturore të rajonit. Rëndësia historike e bënë atë një vend nderimi për komunitetin lokal dhe një simbol të qëndrueshmërisë përballë vështirësive.

Berisha Mosque
The Berisha Mosque, which dates back to the 17th century, is located in the Berisha neighborhood of Greme village. Over the years, it has undergone several renovations, including the restoration of its minarets.
According to the accounts of some local elders, who have been important in the maintenance of this mosque, it is believed to be over three centuries old. Despite the test of time, it has faced challenges and has been diligently cared for by believers who have performed religious services. This mosque has also served as a shelter, especially during the last war in 1998-1999 when it provided support for the “Ushtria  Çlirimtare e Kosovës”.
The Berisha Mosque stands as a testament to the region’s rich cultural history. Its historical significance made it a place of honor for the local community and a symbol of resilience in the face of adversity.

Xhamia e Talinocit të Muhaxherëve
Kjo xhami i përket shekullit të 20-të, përkatësisht vitit 1908. Është ndërtuar nga besimtarët myslimanë të fshatit, të cilët ishin vendosur këtu pas shpërnguljes së shqiptarëve nga sanxhaku i Nishit. Aktualisht është në gjendje mjaft të mirë, por nuk përdoret më për kryerjen e ritualeve fetare për besimtarët islam. Kjo xhami posedon vlera të rëndësishme vendore në aspektin fetar, kulturor dhe arkitekturor.

Mosque of Talinoci i Muhaxherëve
This mosque belongs to the 20th century, namely the year 1908. It was built by the Muslim believers of the village, who settled here after the migration of the Albanians from the sandjak of Nish. It is currently in fairly good condition, but is no longer used for performing religious rituals for Islamic believers. This mosque has important local values in terms of religion, culture and architecture.

Për më shumë informacione, vizitoni: www.visit-ferizaj.com  
For more information, visit: www.visit-ferizaj.com